Lenen


1/ Krediet

De aankoop van een onroerend goed brengt grote kosten met zich mee. Om zowel de aankoopprijs als de met de verkoop samenhangende kosten te kunnen betalen, vragen de meeste kopers een lening aan bij hun bank.

Er zal dan met de door u gekozen bank een overeenkomst worden ondertekend. Die overeenkomst moet betrekking hebben op het bedrag dat de bank u zal lenen, de termijn waarin de lening moet worden terugbetaald, de toegepaste rentevoet, kortom alle terugbetalingsmodaliteiten.

Er zijn talloze formules mogelijk.

In het algemeen zal de bank in bepaalde waarborgen voorzien om zich te beschermen tegen niet-terugbetaling van het door de leners geleende bedrag:

• De hypotheek: recht dat u aan de bank geeft om uw onroerend goed te verkopen indien u uw maandelijkse afbetalingen niet uitvoert, zodat ze op die manier terugbetaald kan worden.
• De borg: de bank zal eisen dat een derde zich borg stelt, met name in het geval dat u niet voldoende inkomsten heeft.
• De verzekering bij overlijden: de verzekeringsmaatschappij zal aan de bank, in geval van overlijden een bepaald kapitaal storten.
• De loonsoverdracht: de bank kan beslag leggen op een deel van uw loon bij uw werkgever.
• De hoofdelijkheid en ondeelbaarheid van de in de akte vermelde debiteuren: in geval van niet-betaling kan de bank aan eender welke debiteur vragen om de schuld te betalen.

Dit type akte brengt ook kosten met zich mee die voornamelijk verbonden zijn met het bedrag dat u gaat lenen. Deze kosten omvatten: het ereloon van de notaris, het recht op geschriften, de dossierkosten, het registratierecht dat overeenkomt met 1 % van het geleende bedrag, en de extra kosten, het inschrijvingsrecht van 0,30% van het geleende bedrag, en de extra kosten, het ereloon van de hypotheekbewaarder.

2/ Mandaat

Het mandaat kan worden omschreven als een belofte aan de bank om het goed te hypothekeren.

Als de bank beslist om een hypothecaire lening te verstrekken voor de aankoop van een goed, zijn de daarmee verbonden kosten vaak hoog. Waarom zijn die kosten zo hoog? Wanneer de bank een lening toestaat, vordert zij als waarborg een hypotheek op het te kopen goed

De bank kan echter beslissen om, voor klanten die geen “risicoklanten” zijn of die zij kent, zich tevreden te stellen met een hypothecair mandaat. De debiteur geeft dan aan de bank alleen een belofte dat hij zijn goed zal hypothekeren. Ondanks het voordeel dat dit minder duur is (besparing van een heffing van 1,3% op het geleende bedrag) dan het hypothecair krediet, gelet op het feit dat er geen hypotheek wordt gevestigd, heeft dit zowel voor de bank als voor de leners ook nadelen.

Voor de debiteurs heeft het immers als negatief gevolg dat de bank op elk ogenblik kan beslissen om een hypotheek op het goed te nemen zonder inspraak van de debiteur als deze laatste de aangegane verplichtingen niet nakomt.
Zowel voor het hypothecair krediet als voor het hypothecair mandaat is een notarisakte vereist. Deze akte wordt in het algemeen onmiddellijk voor de aankoopakte ondertekend.

Meer informatie